Giới thiệu

Giới thiệu chung

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (T-MV) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

Các đơn vị hợp thành Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (T-MV) là:
  • Công ty Đo đạc Ảnh địa hình
  • Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình
  • Liên đoàn Trắc địa Địa hình (trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).
Nòng cốt của Tổng công ty là những doanh nghiệp nhà nước đã có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, đi đầu trong lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của mình.

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ