Giới thiệu

Phương hướng phát triển kinh doanh

  • Phát huy tối đa ưu thế doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường để trực tiếp xúc tiến triển khai các dự án trong các lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên môi trường, làm đối tác hợp tác để thực hiện các dự án hợp tác quốc tế bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước hoặc của các nguồn tài trợ nước ngoài,đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu và bất động sản.
  • Nhanh chóng nắm bắt các công nghệ hiện đại thông qua hợp tác quốc tế để nắm quyền phân phối công nghệ, đảm bảo vai trò chi phối công nghệ trên thị trường Việt nam trong các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành.
  • Liên doanh liên kết với các đối tác có năng lực về tài chính, quan hệ, về công nghệ và kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh.